Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k 1.11.2012
 
obchodní společnosti
Pavel Chudík - Pohony-Mhouse.cz
se sídlem  Otická 637/8, Opava 74601    
identifikační číslo:  47203188     
Firma je zapsaná do živnostenského rejstříku vedeného u Živnostenského úřadu v Opavě.
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese  http://www.Pohony-Mhouse.cz 
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
1.1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Pavel Chudík          ,
se sídlem Otická 637/8, Opava 74601,  identifikační číslo: 47203188, zapsané do živnostenského rejstříku vedeného u Živnostenského úřadu v Opavě 
(dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní
smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále
jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod
je prodávajícím provozován na internetové adrese www.Pohony-Mhouse.cz , a to prostřednictvím webového
rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 
1.2.
Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové
stránky prodávajícího umístěné na adrese www.Pohony-Mhouse.cz (dále jen „webová stránka“) a další
související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která
má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své
podnikatelské činnosti.
 
1.3.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná
ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 
1.4.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva
a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém
jazyce.
 
1.5.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních
podmínek.
 
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
 
2.1.
Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat
do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět
objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu
umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového
rozhraní obchodu.
 
2.2.
Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně
a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich
změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání
zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 
2.3.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen
zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu
a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany
kupujícího.
 
2.4.
Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 
2.5.
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský
účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní
smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 
2.6.
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména
s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř.
nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 
3.1.
Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji,
a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny
včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny
tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní
obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu
za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém
rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně
tohoto zboží.
 
3.2.
Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením
a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené
ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci
území České republiky.
 
3.3.
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 
3.3.1.
objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního
košíku webového rozhraní obchodu),
 
3.3.2.
způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení
objednávaného zboží a
 
3.3.3.
informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jako „objednávka“).
 
3.4.
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit
údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího
zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle
kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU “. Údaje uvedené v objednávce jsou
prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky
toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty
kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa
kupujícího“).
 
3.5.
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše
kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení
objednávky (například písemně či telefonicky).
 
3.6.
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací),
jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické
pošty kupujícího.
 
3.7.
Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména
s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.
 
3.8.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. 
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti
s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si
hradí kupující sám.
 
4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 
4.1.
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující
uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 
v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: Opava, Pekařská 1639/79a;
v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 230352036/5500, vedený u společnosti Raifaisen Bank a.s.  (dále
jen „účet prodávajícího“);
bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayU;
bezhotovostně platební kartou;
prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.
 
4.2.
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené
s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále
kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 
4.3.
V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí
zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní
smlouvy.
 
4.4.
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně
s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek
kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet
prodávajícího.
 
4.5.
Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému
potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží
kupujícímu.
 
4.6.
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 
4.7.Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními
předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy
kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej
v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 
5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 
5.1.
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné
odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož
i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku
audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.
 
5.2.
Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit,
má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní
smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy
musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení
od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na
adresu elektronické pošty prodávajícího      .
 
5.3.  
V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva
od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 10 pracovních dnů
od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno
nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
 
5.4.
Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek
je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění,
zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
 
5.5.
V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající plnění
poskytnuté kupujícím kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží
dle čl. 5.4 obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení
od kupní smlouvy kupujícímu a doružení vráceného zboží, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je
taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím.
 
5.6.
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno
či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody
jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně
započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 
5.7. 
Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy
odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného
odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 
5.8.
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím
a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy
spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je
povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 
5.9.
V žádném případě nám neposílejte vrácené zboží na dobírku.
Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.
Vrácené zboží odesílejte jen na adresu provozovny. Zboží odeslané na adresu sídla firmy nemusí být vyzvednuto.
 
6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 
6.1.Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě,
že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko
a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 
6.2.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím
v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při
dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč (slovy: jednosto      
korun českých) nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 
6.3.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným
způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené
s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 
6.4.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v
případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení
obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce
převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl
neporušen.
 
6.5.
Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky
prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 
7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
 
7.1.
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně
záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména
ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).
 
7.2.
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou,
zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost
a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem
popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné
vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů,
je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající
pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 
7.3.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor
s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného
odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího
buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat
přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před
převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám
způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí
věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci
nebo pokud se neprokáže opak.
 
7.4.
Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se
projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).
 
7.5.
Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční
odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny : Opava, Pekařská 1639/79a.
Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího
reklamované zboží.
 
7.6.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje
reklamační řád prodávajícího.
 
8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 
8.1.
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 
8.2.
Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní
obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující
se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám
umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další
součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 
8.3.
Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy,
programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz
webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který
není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 
8.4.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení
§ 53a odst. 1 občanského zákoníku.
 
8.5.
Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku
zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu
s jejich určením.
 
9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
 
9.1.
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/
2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 
9.2.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa
bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní
číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 
9.3.
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv
a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání
informací a obchodních sdělení kupujícímu.
 
9.4.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském
účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě
a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých
osobních údajích.
 
9.5. 
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto
zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez
předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 
9.6.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány
v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě
neautomatizovaným způsobem.
 
9.7.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná
o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 
9.8.
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního
života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné
s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 
9.8.1.
požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 
9.8.2.
požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména
se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo
zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel
žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem
na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 
9.9.
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen
tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty
požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 
10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
 
10.1.
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem
prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních
sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 
10.2.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové
stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo
k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty
kdykoliv odvolat.
 
11.1.
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být
druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu
je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
 
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
12.1.
Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou
obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým
právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních
předpisů.
 
12.2.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost
prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své
působnosti příslušný živnostenský úřad.
 
12.3.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým
stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému
ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není
dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních
podmínek vyžadují písemnou formu.
 
12.4.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické
podobě a není přístupná.
 
12.5.
Kontaktní údaje prodávajícího:
adresa pro doručování - Pohony-Mhouse.cz, Pavel Chudík, Pekařská 1639/79a, 747 05 Opava,
adresa elektronické pošty: pohony @ mhouse.cz,          
telefon +420.777.764.669
 

Zdroj: www.apek.cz